Obchodní Podmínky

Pokud začnete využívat naše služby, budete muset souhlasit s našimi Obchodními podmínkami. Proto si je důkladně přečtěte, aby jste věděli s jakými pravidly souhlasíte.  

Pokud nebudete souhlasit s níže uvedenými Obchodními podmínkami. Nebudeme vám moci poskytnout všechny naše nabízené služby!

Obchodní podmínky a právní doložka

Poslední aktualizace 24.4.2019
Verze 1.1

Registrací a užíváním internetového serveru Foxkot dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Foxkot a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

Stručný souhrn pravidel

• Foxkot je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup zboží a služeb mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru Foxkot není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím s vyjímkou prodeje předplatného a zboží nabízené obchodem s názvem Foxík Shop. 

• Registrace na Foxkot je zcela zdarma

• Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma, nebo formou předplatného, které má možnost si prodejce vybrat z několika možností, podle jeho výběru.

• Kupující neplatí provozovateli serveru Foxkot žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě. Zboží platí předem na bankovní účet Prodejce, nebo jinou formou, kterou má prodejce uvedenou ve svých podmínkách na stránce svého obchodu na stránkách zprostředkovatele.

• Prodávající je povinen uhradit (viz. níže) provozovateli serveru Foxkot provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží), žádná provize se neplatí. Souhrnná provize z prodeje se platí jednou měsíčně na bankovní účet provozovatele. Vedený na jméno Vladimír Balke, FIO Banka, Číslo účtu: 2500539693/2010.

• Provozovatel serveru Foxkot neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Foxkot rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Foxkot identitu prodávajících a kupujících neprověřuje. Prodejce má však možnost požádat o důvěryhodnost provozovatele prostřednictví webového rozhraní a to ověření adresy, kopií živnostenského oprávnění, řidičského průkazu, nebo občanského průkazu. Pokud bude prodejci schváleno ověření, bude tato informace zveřejněna na jeho obchodním profilu na webovém rozhraní formou ikony ověření. 

• Provozovatel serveru Foxkot se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy tvořené Foxkot týmem, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

• Uživatelé serveru Foxkot jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. 

Právní doložka

Vladimír Balke
Hábova 1565/10, 155 00    Praha 5 – Stodůlky

IČ: 44367341
DIČ: CZ6409221412

(dále jen “provozovatel”) na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Foxkot za účelem zprostředkování koupě či prodeje vlastního zboží.

I. Podmínky užívání

Obchodní aktivity na serveru Foxkot, jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru Foxkot, nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Při užívání serveru Foxkot platí pravidla uvedená výše.

II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Foxkot je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Foxkot informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Nastavení svého obchodu) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Foxkot.

Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Foxkot a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. Právo umístění produktů

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání, nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Foxkot není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců – registrovaných uživatelů serveru Foxkot, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí předem na bankovní účet prodejce (či jinak, dle platebních možností), které si prodejce stanovuje sám podle svého uvážení a musí mít tyto informace zřetelně a srozumitelně zveřejněny pro kupující.

V. PRODEJ ZBOŽÍ

 

V. I. Definice zboží

  •  

V. II. Prodávající

 

V. III. Pravidla při umisťování zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru Foxkot musí být konkrétním zbožím, nebo službou určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

Prodávající vystavuje zboží, či nabízenou službu prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny, nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

V. IV. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

A. Autorství

Je zakázáno prodávat zboží, které není vlastnoručním výrobkem prodejce (nebo dle vlastního grafického/designového návrhu) či prodejního týmu (viz V. II. Prodejce), nebo zboží od jiného prodejce dále prodávat (toto platí pouze pro kategorie Ruční výrobky a jejich podkategorií).

B. Služby vers. fyzické předměty

Je zakázáno nabízet služby (mimo nabídky v kategorii Služby). Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět), nebo služba s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.) a dále nabízené služby s možností rezervace, kdy si zákazník rezervuje předmět, nebo službu z rezervovacího kalendáře, u kterého je prodejce vždy povinen nastavit datum dostupnosti zboží, nebo služby.

C. Autorská práva

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.).
Je zakázáno používat fotografie, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

D. Oprávnění

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy, výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě apod.). Neuvedením patřičných oprávnění v systému Foxkot se rozumí, že uživatel tato oprávnění nevlastní a může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky.

E. Nepřípustná manipulace

Je zakázáno duplikovat zboží – tedy nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (pro nastavení počtu dostupného zboží použijte políčko “množství”).

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost  upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

F. Osobní údaje

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání či návod k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta, zprávy pod objednávkou apod.

Prodejce nesmí jakkoliv (např. vnitřní poštou, e-mailem, diskuse, profil, krátkodobé informace, objednávky atp.) komunikovat se zákazníky Foxkot o možnosti prodeje mimo Foxkot (kamenná prodejna, odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop nebo jen informace o existenci vlastního e-shopu či kamenné prodejny, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém Foxkot(např. protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

G. Zakázané zboží, nebo služba

Je zakázáno nabízet zboží, službu jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, službu k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

H. Sex a nahota

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explicitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní.
Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě..

V. V. Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží, nebo služby a za tuto cenu zboží, službu nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu, pokud není přes Foxkot učiněn také finální doplatek).

Uvedená cena zboží, služby musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k náročnosti zpracování, expedice, nebo jinými s tím spojenými náklady. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu zboží, např. z důvodů, aby zboží zůstalo neprodáno nebo bylo naopak prodáno za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi.

V. VI. Úprava položek

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

V. VII. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Foxkot a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout. Vždy je však povinny tyto informace sdělit provozovateli serveru a kupujícímu, za účelem případného vrácení finančních prostředků na účet prodejce.

Prodávající musí, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout objednávky a být dostupný pro komunikaci s provozovatelem i kupujícím.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.

Text Obchodních podmínek

Text Obchodních podmínek

Text Obchodních podmínek

Text Obchodních podmínek

Registrovat Nový Účet
Vyplňte prosím všechna níže uvedená pole, pro úspěšné přihlášení.
Obnovit Heslo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat