Kompletní obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“ a “Obchodní podmínky“) platí pro nákup a prodej v internetovém obchodě “FOXKOT prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.foxkot.com (dále rovněž jen „Webové rozhraní“) provozovaném panem Vladimír Balke., se sídlem Hábova 10, 155 00 Praha 5, IČ: 44367341 (DIČ: CZ6409221412)  (dále jen „Prodávající, Prodejce“). Číslo účtu Prodávajícího je 6807028001/5500. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o zprostředkování a smlouvy pro obstarání oboustranného prodeje upravují vztahy mezi Vladimír Balke (www.foxkot.com) jakožto Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím a Prodejcem na straně druhé.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Zprostředkovatele, Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele (jak jsou tito dále vymezeni v čl. 2 těchto Obchodních podmínek). Kupující odesláním objednávky a dále též potvrzením ve Webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. Obchodní podmínky včetně objednávky a potvrzení jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke Zboží nejpozději při jeho dodání Kupujícímu. Prodejce si může tyto Obchodní podmínky stáhnout z webového rozhraní a to ve svém prodejním účtu 

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (za „Kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto Obchodních podmínek). Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dopředu dohodnou na jiném jazyce. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve Webovém rozhraní a v průběhu objednání Zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující i Prodejce bere na vědomí.

1.5.Veškeré smluvní vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené Občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto Obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím Webového rozhraní Zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví Webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4. Prodávajícím je osoba, která prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.foxkot.com prodává knihu nebo nabízí knihu k prodej.

2.5.  Doprava znamená způsob doručení objednaného zboží zakoupeného prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.foxkot.com; o možnostech dopravy rozhoduje prodávající; doprava je možná pouze na území České republiky.

2.6 Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky.

2.7 Můj účet znamená individualizovaný profil uživatele, který umožňuje ukládat údaje a je podmínkou nákupu.

2.8 Můj Obchod znamená individualizovaný profil prodávajícího, který umožňuje ukládat, spravovat údaje a je podmínkou prodeje.

2.9 Provozovatel znamená firmu Vladimír Balke sídlem Hábova 10, 155 00 Praha 5, IČ: 44367341 (DIČ: CZ6409221412).

2.10. Smlouva o úschově znamená smlouvu o úschově, na základě které převezme provozovatel Vladimír Balke od kupujícího kupní cenu, případně cenu dopravy, a vyplatí ji prodávajícímu v případě, že zboží bude řádně dodáno kupujícímu.

2.11. Obstarání prodeje znamená uzavření komisionářské smlouvy komitent, na základě které převezme provozovatel Vladimír Balke od prodejce zboží k uskladnění a případným následným prodejem dodaného zboží prodejcem.

2.12. Provize znamená odměnu firmě Vladimír Balke. za realizované prodeje knih; provize činí podle zakoupeného členského balíčku, provizi hradí prodávající tím způsobem, že je odečtena od vyplácené kupní ceny.

2.13. Zbožím prodávaným prostřednictvím Webového rozhraní jsou knihy, časopisy, kalendáře, diáře a další zboží blíže specifikované a zobrazované na Webovém rozhraní.

Kupující

3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání Zboží (dále jen „Objednávku“):

 • bez registrace ve Webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím Webového rozhraní (vyplněním objednávkového formuláře či jinak) nebo
 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním Objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
 • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího.
 • Objednávka bez registrace (Objednávka učiněná jinak než z Uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného Zboží (případně číselné označení Zboží), počet kusů Zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).Pokud to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve Webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití Uživatelského účtu třetími osobami, ať oprávněné či neoprávněné.
 1. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné Kupní smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
 2. Webové rozhraní obsahuje seznam Zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny Zboží však nezahrnují ceny a náklady za související služby, tj. balení, dopravu nebo dodání Zboží Kupujícímu, ochranu zásilky, apodInformace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním Zboží obsahuje Webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné Objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve Webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).
 3. Ceny prezentovaného Zboží a ceny za balení, dopravu a dodání či ochranu zásilky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
 4. U Zboží uvádíme termín “běžná cena”, která je obvykle ve výši MOC běžné v České republice. Pozor, u knih, které odebíráme od zahraničních, zejména Slovenských dodavetelů i přes to, že jsou knihy české, může jít o MOC převedenou do EUR kurzem, který si tito dodavatelé často nastavují ze svého pohledu velmi bezpečný, tedy nadhodnocují cenu české koruny a to proto, aby vlivem kurzových rozdílů nedošlo u nich k nečekané ztrátě. Proto je u těchto knih “běžná cena” vyšší, než je česká MOC, ale jde o MOC, která je běžná na Slovensku. Jde např. o knihy nakladatelství ALpress.
 5. Pro Uživatele, kteří přichází na Webové rozhraní a Zboží ze serveru Heureka.cz, Zbozi.cz, Hledejceny.cz, Pricemania.cz, Cenovyradce.cz, Muj-nakup.cz, Shopy.cz, Direto.cz, Srovname.cz, Srovnanicen.cz, Seznamzbozi.cz, Nejlepsiceny.cz nebo Hyperzbozi.cz, poskytujeme na každý takto navštívený druh Zboží speciální slevu. Sleva se liší dle období.
 6. Možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím písemně sjednaných podmínek je zachována.
 7. Prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného Zboží. Nabídka označená jako „akční“ či „sleva“ nebo obsahující tyto výrazy platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve Webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.
 8. Pro Objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve Webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o Zboží, způsobu platby, souvisejících službách, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.
 9. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo v jeho Uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v Objednávce; dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, Potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě přijetím (akceptací) Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek, tedy není uzavřením Kupní smlouvy.
 10. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li Objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího řádně potvrzena, resp. ověřena, považuje se Objednávka za neplatnou a Kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží, je Prodávající oprávněn k Objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 11. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. Kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí Objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny Zboží nebo převzetím objednaného Zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí Potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v Potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto Potvrzení následovat samostatně.
 12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily podmínky Prodávajícího, tj. zejména Kupní smlouvu včetně Obchodních podmínek.
 13. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 14. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce a Kupující se zavazuje toto Zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží včetně souvisejích služeb uvedenou v Objednávce.
 15. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží ve Webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo již zasláno Přijetí objednávky podle těchto Obchodních podmínek.
 16. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u Zboží ve Webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Jelikož k úpravě kupní ceny Zboží dochází průběžně po celý den, ve zcela výjimečných případech (např. při déle trvající či vícepoložkové Objednávce Zboží) může nastat situace, kdy cena Zboží se změní v průběhu procesu jeho objednávání na Webovém rozhraní. V takovém případě je Kupující o aktuální ceně Zboží informován v rekapitulaci objednávky či doručením Přijetí objednávky. Nesouhlasí-li Kupující s cenou Zboží, může svou Objednávku před odesláním Zboží kdykoliv zrušit  a zároveň Prodávající si vyhrazuje právo z tohoto důvodu odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy.
 17. Kupující může zrušit Objednávku dosud nepotvrzenou Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím, to jest po odeslání Přijetí objednávky, jsou závazné. I závaznou Objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude Objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením Objednávky.

4. Platební a dodací podmínky

 1. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním a volitelně též ochranou zásilky resp. Zboží, jejichž výše je uvedená ve Webovém rozhraní a bude uvedená v Objednávce a v Přijetí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním Zboží (dále jen _Kupní cena“).
 2. Kupující má možnost zaplatit Kupní cenu za Zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve Webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
 • v hotovosti při osobním odběru Zboží nebo při platbě na dobírku
 • bezhotovostně platbou předem na bankovní účet Prodávajícího, jehož číslo bude Kupujícímu upřesněno v procesu zpracování Objednávky (dále jen „Účet Prodávajícího“)

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady Kupní ceny jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, v Objednávce a budou uvedeny v Přijetí objednávky.

 1. Způsob platby uvede Kupující v Objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 2. Kupující může v Objednávce zadat slevový kód, který obdržel například formou kupónu při svých minulých nákupech u Prodávajícího. Slevový kód snižuje Kupní cenu o částku uvedenou na kupónu. Kupující zadává slevový kód do Poznámky v košíku před odesláním Objednávky. Slevový kód je platný při minimální výši nákupu a do data uvedených na kupónu. Kupující může v jedné Objednávce uplatnit pouze jeden slevový kód. Kupující nemůže slevový kód u Prodávajícího směnit za hotovost. V případě, že Kupující využije práva k odstoupení od smlouvy do 14 dnů a tímto odstoupením dojde k porušení podmínky minimální výše nákupu pro uplatnění slevového kódu, pozbývá slevový kód v Objednávce Kupujícího platnosti.
 3. Prodávající k úhradě Objednávky přijímá dárkové poukazy, které sám vystavil a které Kupující může zakoupit na Webovém rozhraní Prodávajícího.

Kupující obdrží zakoupený dárkový poukaz v elektronické podobě jako soubor ve formátu PDF na emailovou adresu, kterou v Objednávce zadal.

Okamžik, kdy Kupující zakoupený dárkový poukaz na emailovou adresu obdrží, závisí na způsobu úhrady dárkového poukazu, který si Kupující vybral.

 • V případě, že Kupující za nákup dárkového poukazu zaplatí online kartou přes platební bránu, obdrží dárkový poukaz na emailovou adresu do 20 minut od provedení platební transakce.
 • V případě, že Kupující za nákup dárkového poukazu zaplatí bankovním převodem, obdrží dárkový poukaz na emailovou adresu v momentě, kdy se jeho platba připíše na bankovní účet Prodejce.
 • V případě, že Kupující za nákup dárkového poukazu zaplatí na dobírku při vyzvednutí Objednávky v prodejně Prodávajícího, obdrží dárkový poukaz na emailovou adresu do 20 minut od zaplacení na prodejně.
 • V případě, že Kupující za nákup dárkového poukazu zaplatí na dobírku při převzetí Objednávky od některého ze smluvních přepravců, obdrží dárkový poukaz na emailovou adresu v momentě, kdy Prodávající obdrží platbu vybranou od Kupujícího přepravcem na svém bankovním účtu, tj. ve lhůtě 2 až 10 dnů ode dne, kdy zaplatí přepravci.

Nákup a uplatnění dárkového poukazu Kupujícím u Prodávajícího jsou spojeny s následujícími podmínkami:

 1.  Dárkový poukaz lze uplatnit pouze při nákupu na Webovém rozhraní Prodávajícího.
 2.  Osoba, která dárkový poukaz u Prodávajícího zakoupila a osoba, která dárkový poukaz u Prodávajícího uplatnila k úhradě své Objednávky, mohou být 2 různé osoby.
 3.  Jeden dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou a najednou při jednom nákupu. Hodnotu dárkového poukazu nelze dělit, nelze jeden dárkový poukaz uplatnit opakovaně a nelze jeden dárkový poukaz použít pro úhradu více Objednávek.
 4.  Na úhradu 1 Objednávky lze uplatnit maximálně 1 dárkový poukaz.
 5.  Kupující může v 1 Objednávce uplatnit buď 1 slevový kód, anebo 1 dárkový poukaz. Uplatnění slevového kódu i dárkového poukazu současně v 1 Objednávce není možné.
 6.  Dárkový poukaz nelze směnit za peníze.
 7.  Jestliže je hodnota Objednávky vyšší, než je hodnota dárkového poukazu, kterým Kupující Objednávku uhradil, vzniklý rozdíl Kupující musí Prodávajícímu doplatit v penězích.
 8.  Jestliže je hodnota Objednávky nižší, než je hodnota dárkového poukazu, kterým Kupující Objednávku uhradil, vzniklý rozdíl Prodávající nevyplácí Kupujícímu, ale jeho hodnota propadá.
 9.  V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy nebo reklamuje zboží z Objednávky, v níž uplatnil dárkový poukaz, jsou odstoupení od smlouvy nebo reklamace Prodávajícím vyřízeny výhradně ve formě vystavení nového dárkového poukazu na hodnotu vráceného nebo reklamovaného zboží.
 10. Na nákup dárkového poukazu nelze uplatnit slevový kód.
 11. Z nákupu dárkového poukazu nelze odstoupit od smlouvy.

Nákupem či uplatněním dárkového poukazu Kupujícím u Prodávajícího Kupující dává svůj souhlas, že se s podmínkami 4.36.1 až 4.36.11 seznámil, že s nimi souhlasí a že je bez výhrady přijímá.

 1. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na Kupní cenu Zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u Objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak ale může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny Zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
 2. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do sedmi pracovních  dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající Kupní ceně na účet Prodávajícího.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího do 15 dnů od převzetí Zboží.
 5. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku či hotovostní úhradě Kupní ceny při osobním odběru Zboží expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů od přijetí Objednávky (resp. takové Zboží do 24 hodin od přijetí Objednávky vstupuje do expedičního procesu, který obvykle trvá 3-24 hodin). Při platbě převodem na účet Prodávající Zboží skladem rovněž expeduje zpravidla v uvedeném časovém období, avšak teprve po identifikaci připsání Kupní ceny objednaného Zboží na svůj účet. Částečné dodání objednaného Zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
 6. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že Zboží z objektivních příčin (Zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré své závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení Objednávky, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. O odstoupení od Kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil Kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 7. Způsoby dodání Zboží jsou uvedeny ve Webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání Zboží bude zvolen Kupujícím v Objednávce a potvrzen Prodávajícím v Přijetí objednávky.
 8. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží včetně ceny případných souvisejících služeb jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, budou uvedeny v Objednávce Kupujícího a v Přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že je u Zboží ve Webovém rozhraní uvedeno „poštovné zdarma“ či „doprava zdarma“ nebo jiné obdobné akce, je třeba pro využití této nabídky vždy splnit všechny podmínky, které jsou uvedeny v informačním okénku (jež se zobrazí najetím kurzorem či myší na barevně zvýrazněné „i“) vedle této nabídky. Obvykle, avšak nikoliv vždy, se jedná o kombinaci platby předem na účet Prodávajícího a přepravě objednaného Zboží Českou poštou.
 9. V případě, že Kupující Zboží nepřevezme ani neodstoupí od Kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše Kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
 11. Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzít Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka Zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání a souvisejících služeb), nikoli však dříve, než Zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je Zboží pro něj připraveno k převzetí).
 13. Ochranou zásilky se podle těchto Obchodních podmínek rozumí služba Prodávajícího, při jejímž objednání Kupujícím se Prodávající zavazuje pro případ, že dojde k poškození nebo ztrátě Zboží při přepravě bezodkladně poté, co se o takové újmě na Zboží prokazatelně dozví odeslat Kupujícímu nové Zboží (má-li takové Zboží na skladě, jinak bezodkladně po jeho naskladnění).

5. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude nekompletní, poškozeno, opotřebeno, znečištěno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání Zboží.
 5. Kupující spolu s vráceným Zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy. Sdělení rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
 6. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle odst. 5.3 Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdal-i vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 7. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu (včetně nákladů na dodání), kterou od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající může vrátit Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, ale jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 8. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 9. Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání Zboží.
 10. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením Zboží na Kupní cenu a náklady na dodání Zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
 11. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný účet  do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
 12. Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 13. Prodávající má právo poskytnout Kupujícímu k nákupu dárek zdarma ve formě časopisu aj., splní-li Kupující určité podmínky (např. nákup několika kusů zboží). V případě, že bude určitý titul časopisu rozdán z důvodu nepředvídatelných událostí (např. velký zájem o daný titul), vyhrazuje si Prodávající právo na výměnu za jiný dárek.

6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má Zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsa,l nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 3. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci Obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího, kterékoli provozovně Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doručení projevu vůle reklamovat a vytknutí vady Kupujícím u Prodávajícího, včetně uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, stejně jako potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.67. Reklamační řád

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. U veškerého Zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží (s výhradou popisu vad dle odst. 6.3 těchto Obchodních podmínek) nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada Zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží, na přiměřenou slevu z Kupní ceny anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od Kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na Zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.
 6. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 • Emailem: info@foxkot.com (dále jen „Kontaktní email Prodávajícího“)
 • Písemně: Vladimír Balke, Hábova 10 155 00 Praha 5, Stodůlky (dále jen: „Kontaktní adresa Prodávajícího“)
 • Telefonicky: 737 90 90 91 (po – pá, 8:30 – 15:00)
 • Osobně na kterékoli provozovně Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího
 • Pokud to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na Webovém rozhraní.
 • Při zasílání (jinak než na dobírku, jelikož dobírky Prodávající nepřebírá) je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke Zboží je nutno přiložit doklad o jeho zakoupení či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 1. Je-li vada na zboží, které Kupující u Prodávajícího reklamuje, odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 2. Kupujícímu náleží úhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
 1. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a Zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím Zboží, popřípadě nedbalostí.
 2. Reklamuje-li Kupující u Prodávajícího vady na dodaném zboží, Prodávající není povinen reklamaci řešit dříve, než mu Kupující zboží k reklamaci předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu k reklamaci odeslal.
 3. V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely návštěvy Webového rozhraní a plnění z Kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na Webovém rozhraní.

7.2. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na Webovém rozhraní.

7.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webovém rozhraní možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.5. Provozovatel předává osobní údaje Kupujícímu a Prodávajícímu za účelem splnění Smlouvy o úschově a plnění dle Kupní smlouvy, tedy předání Knihy, jedná se o následující:

 • Provozovatel předá v případě Dopravy „osobní převzetí“ Prodávajícímu tyto osobní údaje Kupujícího: e-mailová adresa, telefon.
 • Provozovatel předá v případě Dopravy „doporučená zásilka Českou poštou“ Prodávajícímu tyto osobní údaje Kupujícího: e-mailová adresa, telefon, jméno, příjmení, poštovní adresa.
 • Provozovatel předá Kupujícímu po uzavření Kupní smlouvy tyto osobní údaje Prodávajícího: e-mailová adresa, telefonní číslo.

10. Doručování

72.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 1. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Prodávající

11.Smlouva o úschově

11.1. Úhradou Ceny Zboží a Ceny Dopravy, je-li vyžadována, na bankovní účet Provozovatele je mezi Prodávajícím, Kupujícím a Provozovatelem uzavřena Smlouva o úschově.

11.2. Úhradou Ceny Zboží a Ceny Dopravy, je-li vyžadována, Kupující výslovně souhlasí s tím, aby byla Smlouva o úschově Provozovatelem splněna před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově. Prodávající zadáním nabídky výslovně souhlasí s tím, že v případě uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově bude Smlouva o úschově splněna před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově.

11.3. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že přijme Kupujícím složenou Cenu Zboží a Cenu Dopravy, byla-li složena, na svůj bankovní účet, a naloží s nimi pouze způsobem v těchto Obchodních podmínkách uvedených. Prodávající se Smlouvou o úschově zavazuje uhradit Provozovateli Provizi.

11.4. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že uschová osobní údaje Kupujícího a Prodávajícího a sdělí je vzájemně Kupujícímu a Prodávajícímu pouze při splnění podmínek dle bodu 7.5. Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující Smlouvou o úschově zmocňují Provozovatele k takovému vzájemnému sdělení osobních údajů.

11.5. Provozovatel se zavazuje vyplatit Cenu Zboží a Cenu Dopravy, byla-li složena, na bankovní účet, nebo Platební peněženky umístěné na zákaznickém účtu Prodávajícího, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

 • Kupující, kterému bylo zboží zasláno a potvrdí Provozovateli, že mu Zboží bylo řádně doručeno, nebo
 • Prodávající dokončil objednávku v administraci svého obchodu a označil objednávku jako Dokončeno.
 • Prodávající prokáže podacím lístkem s platným podacím číslem Přepravce Provozovateli, že Zboží odeslal zadanou doručovací adresu Kupujícího, Provozovatel prostřednictvím sledování zásilek Přepravce ověří, že Zboží bylo Kupujícímu doručeno a Kupující nereaguje na výzvu Provozovatele k potvrzení doručení ani do 7 dnů od doručení výzvy.

Při výplatě Ceny Knihy dle tohoto bodu odečte Provozovatel od Ceny Zboží Provizi, kterou si ponechá.

11.6. Podmínkou výplaty Ceny Zboží a Ceny Dopravy, byla-li složena, Prodávajícímu je zároveň sdělení bankovního účtu Prodávajícího vedeného u provozovatele bankovních služeb v České republice Prodávajícím Provozovateli. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit existenci a parametry bankovního účtu vyžádáním ověřovací platby ve výši 1 Kč.

11.7. Provozovatel se zavazuje Cenu Zboží a Cenu Dopravy, byla-li složena, vrátit Kupujícímu na účet, ze kterého mu byla poukázána, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

 • ani do jednoho měsíce od uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově nebyla splněna ani jedna z podmínek uvedených v bodu 11.5., nebo
 • Provozovatel obdrží od Kupujícího i Prodávajícího na e-mailovou adresu potvrzení, že Kupní smlouva byla zrušena a Zboží nebylo předáno, nebo
 • Provozovatel uzná reklamaci Kupujícího

11.8. Nevyzvedne-li si Kupující Zboží v případě Dopravy, ve lhůtě pro vyzvednutí zásilky, zavazuje se Provozovatel Cenu Zboží vrátit Kupujícímu na účet, ze kterého mu byla poukázána, a Cenu Dopravy vyplatit Prodávajícímu. Stejně bude Provozovatel postupovat v případě, že Zboží nebude doručeno z jiných důvodů na straně Kupujícího (např. zadání chybné adresy, odstěhování se ze zadané adresy apod.)

11.9. Smlouva o úschově je splněna a zaniká dnem vyplacení nebo vrácení Ceny Zboží a Ceny Dopravy, byla-li složena, dle předchozích bodů.

11.10. Provozovatel se zavazuje provést příslušné platby vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínky/podmínek pro provedení takové platby. V případě, že si Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami vyžádá ověření bankovního účtu ověřovací platbou ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínky/podmínek pro provedení platby, lhůta pro provedení platby počne běžet teprve ověřením bankovního účtu.

7.11. Smlouva o úschově se řídí Obchodními podmínkami.

12.Smlouva o Obstaraní prodeje

12.1. Tyto obchodní podmínky pro obstarání prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) provozovaném panem Vladimír Balke., se sídlem Hábova 10, 155 00 Praha 5, IČ: 44367341 (DIČ: CZ6409221412) (dále jen „Foxkot“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené v souladu s § 2455 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „komisionářská smlouva“). Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy.

12.2 Uzavřením komisionářské smlouvy komitent, který má zájem na obstarání prodeje webovým rozhraním Foxkot (dále jen „Zájemce“), pověřuje provozovatele Foxkot, aby jako komisionář obstaral prodej zboží za cenu, kterou Foxkot uzná za vhodné, a poté, aby cenu dle vlastního přesvědčení snižoval v holandské aukci až do chvíle, kdy je Zboží zakoupeno zákazníkem, nebo kdy se stane neprodejným. V případě, kdy Foxkot Zboží posoudí jako neprodejné, Zájemce Foxkot pověřuje, aby takové neprodejné Zboží zlikvidoval. Z prodeje Zboží náleží Zájemci výtěžek ponížený o odměnu Foxkot.

12.3 Zájemcem může být pouze fyzická osoba, která tak nejedná v rámci svých podnikatelských aktivit. Zbožím se rozumí zejména knihy, časopisy a další předměty, se kterými Foxkot běžně obchoduje a které Zájemce Foxkot předá za účelem obstarání prodeje wobovým rozhraním Foxkot (dále jen „Zboží“). Zájemce musí být výhradním vlastníkem Zboží.

13.4 Foxkot obstarává prodej Zboží vlastním jménem pro Zájemce a na jeho účet a poskytuje mu s tím související služby, které jsou především:

i. posouzení hodnoty Zboží, tj. zda je Zboží vhodné k dalšímu prodeji a pokud ano, za jakou výchozí cenu;

ii. nafocení Zboží, vytvoření nabídky na e-shopu dostupném na internetové stránce www.foxkot.com (dále jen „e-shop“) a správa této nabídky;

iii. nabízení Zboží k prodeji na e-shopu Foxkot a případně i na pobočkách Foxkot.

12.5 Foxkot chrání Zájemcovy zájmy, které mu byly oznámeny nebo které lze rozumně předpokládat z povahy obchodu a Zboží, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu obstarávání prodeje. Informace o stavu obstarávání prodeje jsou pro Zájemce dostupné prostřednictvím systému na stránkách e-shopu.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují Spotřebiteli vyšší míru ochrany.
 2. V otázkách neupravených Kupní smlouvou (včetně Objednávky a jejího potvrzení v rámci Přijetí objednávky) a Obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve Webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z Webového rozhraní.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webového rozhraní a užívat Webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním Objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu potřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na Zboží a bezpečnost Zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv Spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 5. Obsah Webového rozhraní Prodávajícího, všechny na něm umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah souvisejících tištěných médií (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Webového rozhraní a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
 6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i například z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 7. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí Kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně Obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
 8. E-mailová adresa Kupujícího a seznam jím objednaného Zboží jsou automaticky při každé Objednávce odeslány na nezávislý server Heureka.cz, který za 10 dní po vytvoření Objednávky na tuto e-mailovou adresu zašle dotazník s hodnocením spokojenosti s nákupem. Vyplnění dotazníku není povinné. Pokud si Kupující nepřeje obdržet ze serveru Heureka.cz žádný další e-mail (při další Objednávce v našem eshopu), může jednoduše tento nárok realizovat kliknutím na odkaz ve spodní části e-mailu s dotazníkem.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli komentáře a/nebo příspěvku od Uživatele na Webovém rozhraní, a to bez udání důvodů.
 10. Prodávající není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací ze strany Uživatelů, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 11. Prodávající nezaručuje, že informace publikované jeho návštěvníky na Webovém rozhraní jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální.
 12. Názvy uživatelských profilů (přezdívky) musí odpovídat identitě Uživatele, případně musí jít o zjevnou přezdívku. Vydávání se za cizí osoby je zakázáno a Uživatel s takovým názvem profilu bude vyzván k přejmenování, případně přejmenován přímo provozovatelem stránek.
 13. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku).
 14. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google“). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Kupujícího a Uživatelů Webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání Webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání Webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele Webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé Webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce Webového rozhraní. Používáním Webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 15. Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv samostatně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 16. V případě oprávněného dotazu k Obchodním podmínkám a Kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace v rozumně předpokládatelném rozsahu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5. 2023.

Close Popup

 

Dáš Cookiskovi své sušenky?

Náš maskot Cookisek zbožňuje sušenky a jen díky jejich pravidelnému přísunu dokáže pracovat tak, jak má. Bohužel nám už sušenky došly. Nepodělíš se s ním o svoje? Co dělá s tvými darovanými sušenkami si přečti na stránce Zásady používání Cookies.

Close Popup
Nastavení Soukromí bylo uloženo!
Dáš Foxíkovi cookies?

Chceme, abyste u nás rychle našli to, co hledáte. I proto potřebujeme váš souhlas s ukládáním cookies. Některé jsou nezbytné pro fungování stránek, další nám pomáhají, abychom vás neobtěžovali nevhodně zvolenou reklamou. Děkujeme.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout.

Technické soubory cookie
Abychom mohli používat tento web, používáme následující technicky požadované soubory cookie.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wp-settings-1
 • wp-settings-time-1
 • wp_lang
 • wp-saving-post
 • wp_lang
 • _GRECAPTCHA
 • PHPSESSID
 • g_enabled_idps
 • welaunch_current_tab_wordpress_gdpr_options
 • mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel

Obchod
Jako nákupní systém používáme Woocommerce. Pro zpracování košíku a objednávky bude uloženo 5 souborů cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné a nelze je vypnout.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session_
 • woocommerce_recently_viewed
 • wc_cart_hash_*
 • tk_ai
 • welaunch_current_tab
 • welaunch_current_tab_get

Odmítnout Vše
Uložit
Přijmout Vše

Menu